TERMEN

Hilde Marien
hierna genoemd: “De Coach

Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Hilde Mariën Persoonlijke Coaching een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen opleidingen, coaching, workshops en lezingen, ongeacht of opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt.
hierna genoemd: “De Klant

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de coach.
Van deze algemene voorwaarden kan alleen, na overleg, schriftelijk worden afgeweken.
Eventuele voorwaarden eigen aan de klant zijn uitgesloten.

VERKLARING

De coach verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg.De coach kan/mag geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen.
De dienstverlening van de coach zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en aanvullend bij de reguliere geneeskunde.

De dienstverlening van de coach vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan de coach geen verantwoordelijkheid opnemen. Indien de klant medische klachten of twijfels heeft, dient de klant steeds eerst zijn arts te raadplegen.
Bent u in behandeling bij een arts dient de klant dit vooraf uitdrukkelijk te vermelden aan de coach.

Door de aard van de dienstverlening van de coach en de nadrukkelijke inbreng van de klant streven beide partijen naar een betere bewustwording en verandering bij de klant. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces.

Adviezen van de coach zijn voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant.

BEROEPSGEHEIM

De coach is gebonden aan het beroepsgeheim.
Alles wat in het contact tussen coach en klant besproken wordt, is en blijft vertrouwelijk.
De coach deelt het besprokene nooit met derden, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming geeft om te overleggen met een arts.

VERSLAGEN EN ATTESTEN

Coaching en opleiding is begeleiding.
De coach maakt geen conclusies en stelt daarom, onder geen enkel beding,
verslagen of attesten op. Indien een behandelde arts hierom vraagt beperkt de coach zich uitsluitend tot een telefonisch onderhoud met deze arts.

HET INTAKEGESPREK

Alvorens te kunnen starten met een coachingtraject of individuele opleiding is er een intakegesprek. Een intakegesprek duurt ongeveer 50 minuten en is vrijblijvend.
Op basis van dit gesprek kan zowel de klant als de coach beslissen of coaching of opleiding is aangewezen. Een intakegesprek houdt geen enkele verplichting in voor het opstarten van een coachings- of opleidingstrajcet, noch voor de klant, noch voor de coach.

HET COACHINGGESPREK

Een coachinggesprek duurt maximum 85 minuten. Tijdens elke coachinggesprek is er ruimte voor 1 thema.

INDIVIDUELE OPLEIDINGEN

De duur van sessie individuele opleiding wordt vooraf afgesproken tussen klant en de coach. De minimumduur is 120 minuten. Tijdens een individuele opleiding worden vooraf afspraken gemaakt over de te behandelen thema’s.

DATUM EN TIJD

De klant doet er alles aan om de gemaakte afspraken stipt na te komen.
We starten stipt op het afgesproken uur. Te vroeg aanbellen kan het vorige coachinggesprek verstoren. Indien de klant te laat op afspraak komt wordt de sessietijd ingekort zodat volgende klanten, op de agenda, niet dienen te wachten.

BELET EN ANNULATIES

coaching en individuele opleiding

Afspraken kunnen ten laatste 1 week vooraf op geannuleerd worden per e-mail of telefoon.
SMS komt niet in aanmerking voor communictie rond belet en annulaties.
Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt het honorarium (van 1 sessie) in rekening gebracht, behalve in geval van ziekte van de klant of betrokkenhied bij een verkeersongeval.

Per coaching- of opleidingspakket van maximum 6 sessies kan de klant maximum 1 afspraak kosteloos wijzigen. Elk daarop volgende wijziging wordt aangerekend.

Bij annulatie wordt een vervangende afspraak gemaakt op basis van beschikbaarheid.
De coach houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht.
De klant wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld.
De coach zal andere data aanbieden.
De klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

Indien de klant tijdens een workshop, cursus of coaching-traject beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van de cursus of het coaching-traject verschuldigd.
Wanneer de coach overtuigd is, om welke reden dan ook, de klant niet verder te kunnen coachen, dan wordt dit tussen de partijen besproken en wordt de coaching eventueel voortijdig beëindigd. De klant heeft rech in dit geval recht op een terugbetaling van de nog niet voltooide sessies.

Opleidingen en curussen in open aanbod

Indien de klant door omstandigheden de inschrijving wil annuleren, gelieve ons dan steeds zo snel mogelijk te verwittigen.
De klant kan de opleiding/cursus tot 30 kalenderdagen voor de eerste cursusdag schriftelijk per brief of per e-mail kosteloos annuleren.
Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 30 kalenderdagen voor de eerste cursusdag wordt 50% van de totale prijs aan opdrachtgever in rekening gebracht.
Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste cursusdag of bij niet annulering wordt de totale prijs aan opdrachtgever in rekening gebracht.

De coach heeft het recht om elke training/workshop te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De klant heeft dan recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.

BETALINGEN

Een coachingtraject, individuele opleiding op cursus wordt volledig vooraf betaald.
Het volledige bedrag moet minstens 1 week voor de start betaald zijn of 14 kalenderdagen na factuurdatum zoals alle andere facturen.

Een intakegesprek wordt contant betaald na het intakegesprek.