TERMEN

Hilde Marien
hierna genoemd: “De Coach

Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Hilde Mariën Persoonlijke Coaching een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen opleidingen, coaching, workshops en lezingen, ongeacht of opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt.
hierna genoemd: “De Klant

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de coach.
Van deze algemene voorwaarden kan alleen, na overleg, schriftelijk worden afgeweken.
Eventuele voorwaarden eigen aan de klant zijn uitgesloten.

De algemene voorwaarden zijn hoe dan ook verondersteld aan de klant overgemaakt. Ze kunnen op eenvoudig verzoek aan de klant worden bezorgd.

VERKLARING

De coach verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg.De coach kan/mag geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen.
De dienstverlening van de coach zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en aanvullend bij de reguliere geneeskunde.

De dienstverlening van de coach vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan de coach geen verantwoordelijkheid opnemen. Indien de klant medische klachten of twijfels heeft, dient de klant steeds eerst zijn arts te raadplegen.
Bent u in behandeling bij een arts dient de klant dit vooraf uitdrukkelijk te vermelden aan de coach.

Door de aard van de dienstverlening van de coach en de nadrukkelijke inbreng van de klant streven beide partijen naar een betere bewustwording en verandering bij de klant. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces.

Adviezen van de coach zijn voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant.

BEROEPSGEHEIM

De coach is gebonden aan het beroepsgeheim.
Alles wat in het contact tussen coach en klant besproken wordt, is en blijft vertrouwelijk.
De coach deelt het besprokene nooit met derden, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming geeft om te overleggen met een arts.

VERSLAGEN EN ATTESTEN

Coaching en opleiding is begeleiding.
De coach maakt geen conclusies en stelt daarom, onder geen enkel beding,
verslagen of attesten op. Indien een behandelde arts hierom vraagt beperkt de coach zich uitsluitend tot een telefonisch onderhoud met deze arts.

HET INTAKEGESPREK

Alvorens te kunnen starten met een coachingtraject of individuele opleiding is er een intakegesprek. Een intakegesprek duurt ongeveer 50 minuten en is vrijblijvend.
Op basis van dit gesprek kan zowel de klant als de coach beslissen of coaching of opleiding is aangewezen. Een intakegesprek houdt geen enkele verplichting in voor het opstarten van een coachings- of opleidingstrajcet, noch voor de klant, noch voor de coach.

HET COACHINGGESPREK

Een coachinggesprek duurt maximum 75 minuten. Tijdens elke coachinggesprek is er ruimte voor 1 thema.

INDIVIDUELE OPLEIDINGEN

De duur van sessie individuele opleiding wordt vooraf afgesproken tussen klant en de coach. De minimumduur is 120 minuten. Tijdens een individuele opleiding worden vooraf afspraken gemaakt over de te behandelen thema’s.

DATUM EN TIJD INDIVIDUELE BEGELEIDING

De klant doet er alles aan om de gemaakte afspraken stipt na te komen.
We starten stipt op het afgesproken uur. Te vroeg aanbellen kan het vorige coachinggesprek verstoren. Indien de klant te laat op afspraak komt wordt de sessietijd ingekort zodat volgende klanten, op de agenda, niet dienen te wachten.

OVEREENKOMSTEN LEZINGEN EN OPLEIDINGEN

De overeenkomst met betrekking tot het voorbereiden en uitvoeren van een training en/of coaching komt tot stand door opdrachtbevestiging via mail van de opdrachtgever.
De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst. 

BELET EN ANNULATIES

coaching en individuele opleiding

Afspraken kunnen ten laatste 1 week vooraf op geannuleerd worden per e-mail of telefoon.
SMS komt niet in aanmerking voor communictie rond belet en annulaties.
Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt het honorarium (van 1 sessie) in rekening gebracht, behalve in geval van ziekte van de klant of betrokkenhied bij een verkeersongeval.

Per coaching- of opleidingspakket van maximum 6 sessies kan de klant maximum 1 afspraak kosteloos wijzigen. Elk daarop volgende wijziging wordt aangerekend.

Bij annulatie wordt een vervangende afspraak gemaakt op basis van beschikbaarheid.
De coach houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht.
De klant wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld.
De coach zal andere data aanbieden.
De klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

Indien de klant tijdens een workshop, cursus of coaching-traject beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van de cursus of het coaching-traject verschuldigd.
Wanneer de coach overtuigd is, om welke reden dan ook, de klant niet verder te kunnen coachen, dan wordt dit tussen de partijen besproken en wordt de coaching eventueel voortijdig beëindigd. De klant heeft rech in dit geval recht op een terugbetaling van de nog niet voltooide sessies.

Opleidingen en curussen in open aanbod

Indien de klant door omstandigheden de inschrijving wil annuleren, gelieve ons dan steeds zo snel mogelijk te verwittigen.
De klant kan de opleiding/cursus tot 30 kalenderdagen voor de eerste cursusdag schriftelijk per brief of per e-mail kosteloos annuleren.
Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 30 kalenderdagen voor de eerste cursusdag wordt 50% van de totale prijs aan opdrachtgever in rekening gebracht.
Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste cursusdag of bij niet annulering wordt de totale prijs aan opdrachtgever in rekening gebracht.

De coach heeft het recht om elke training/workshop te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De klant heeft dan recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.

Opleidingen en lezingen op aanvraag

Een lezing of (deel van een) opleiding kan tot 45 kalenderdagen voor de afgesproken datum door opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 45 kalenderdagen maar langer dan 30 kalenderdagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de afgesproken prijs in rekening gebracht.

Bij annulatie door de klant later dan 30 kalenderdagen voor de afgesproken datum is 100% van de afgesproken prijs verschuldigd.

Indien op moment van de lezing of opleiding bijeenkomsten in groep verboden zijn door maatregelen van de overheid in kader van preventieve maatregelen ter verspreiding van COVID-19, kan de lezing of opleiding:
• of verplaatst worden naar een later moment, zonder meerkost
• geannuleerd worden. Indien deze annulatie kadert in de Coronamaatregelen en later dan 45 kalenderdagen voor de datum valt, wordt een administratieve kost van 15% aangerekend.

De coach behoudt zich het recht om de lezing of opleiding te annuleren. De opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. De coach zal andere data aanbieden.

BETALINGEN

Een coachingtraject, individuele opleiding op cursus wordt volledig vooraf betaald.
Het volledige bedrag moet minstens 1 week voor de start betaald zijn of 14 kalenderdagen na factuurdatum zoals alle andere facturen.

Particuliere tarieven zijn kortingstarieven, enkel voor wie de onkosten niet kan inbrengen als beroepsonkost en/of gebruik kan maken van terugbetaling via verzekering. Anders gelden de professionele tarieven.

Een particulier intakegesprek wordt contant betaald na het intakegesprek.

Professionele intakegesprekken worden vooraf afgesproken en betaald binnen 14 dagen na ontvangst factuur.

Lezingen en opleidingen op aanvraag:

Na de lezing of opleiding stuurt Hilde Mariën een factuur.
Bij een opleiding bestaande uit meerdere onderdelen vindt facturering maandelijks plaats aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden.
De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders vermeld op de factuur.
Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Hilde Mariën gerechtigd 1,5 % vertragingsrente per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Bij het uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever tevens aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15 % van het openstaande factuurbedrag. Daarnaast is Hilde Mariën bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd alle werkzaamheden voor de opdrachtgever per omgaande te staken of op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die daardoor ontstaat.

Indien in het kader van de training/coaching door Hilde Mariën externe accomodatie is besproken, en deze is niet tijdig geannuleerd door de opdrachtgever, worden de kosten aan de opdrachtgever doorberekend.

De opdrachtbevestiging door de opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training/coaching beëindigen of afronden.

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Share This Story, Choose Your Platform!